MEK-IN


Zákon o obcích


Cíl
Seznámit účastníky s působností Zákona o obcích a dalších souvisejících právních předpisů v praxi.

Délka trvání: 1,5 dne, lze zkrátit na 1 den

Obsah
 • Postavení obcí v systému veřejné správy
  • co je to veřejná správa a kdo ji vykonává
  • co je to obec a její místo v systému veřejné správy
 • Obec, město, statutární město, jejich orgány a orgány zastupitelstva a rady
 • Práva a povinnosti člena zastupitelstva obce
 • Území obce, jeho změny a občané obce
 • Právní předpisy obce (obecně závazné vyhlášky a nařízení obce) a interní předpisy (jednací řád, organizační řád, pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností, atd.)
 • Výkon samostatné působnosti obce
  • hospodaření
  • spolupráce
  • správní delikty
  • normotvorná činnost
 • Výkon přenesené působnosti
  • v rozsahu základním
  • v rozsahu pověřeného obecního úřadu
  • v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností
 • Veřejnoprávní smlouvy uzavírané obcí
  • v samostatné působnosti
  • v přenesené působností
 • Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v samostatné působnosti a nad vydáváním a obsahem nařízení obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v přenesené působnosti
 • Kontrola výkonu samostatné a přenesené působnosti svěřené orgánům obcí
 • Přijímání a vyřizování petic a stížností
 • Odpovědnost státu a územních samosprávných celků za škodu
 • Právo na informace o veřejné správě a o životním prostředí
 • Zákon o střetu zájmu ve vztahu k činnosti veřejných funkcionářů a zaměstnanců obcí
 • Základní úpravy správního řízení působnost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a obecné principy správního řízení
  • vztah správního řádu - k zákonu o obcích (ukládání pokut za správní delikty podle zákona o obcích,veřejnoprávní smlouvy, vyřizování stížností)
  • k odpovědnosti státu a ÚSC za škodu
  • k právu na informace o veřejné správě
  • ke střetu zájmu ve vztahu k činnosti veřejných funkcionářů a zaměstnanců obcí (zák. č.159/2006 Sb., o střetu zájmu, který nabývá účinnosti dnem 1.1.2007)
 • Řešení problémů z praxe účastníků, diskuze
Výstupy
 • doporučení k dalšímu rozvoji
Navazující kurzy
 • Stavební zákon
 • Správní řád


Aktuality

Aktuální informace

02.01.2017
Spoustu inspirativních zážitků v novém roce přeje MEK-IN tým.
01.09.2016
Podzimní sezóna teambuildingových progamů začala
02.05.2016
Ministerstvo průmyslu a obchodu nám udělilo autorizaci pro profesní kvalifikaci pro obchodní zástupce

Řekli o nás

"Vzhledem k množství realizovaných školení v naší společnosti máme možnost porovnávat práci vzdělávacích společností. Dosavadní spolupráci se společností MEK-IN, s.r.o. hodnotíme velice kladně. Především bychom chtěli vyzdvihnout interaktivní metodiku vedení seminářů a profesionální přístup lektora."

Ing. Marian Dobiáš, personální ředitel VÍTKOVICE, a.s.

Anketa

Kde jste se dozvěděli o MEK-IN?
 1. vysledek hlasovani18.0%
 2. vysledek hlasovani16.9%
 3. vysledek hlasovani16.4%
 4. vysledek hlasovani16.1%
 5. vysledek hlasovani16.1%
 6. vysledek hlasovani16.5%

Certifikace

Jsme držitelem certifikátu managementu jakosti ISO 9001:2008

Disponujeme akreditacemi u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Máme udělenou autorizaci o profesní kvalifikaci vydanou Ministerstvem průmyslu a obchodu.

certifikace BELBIN týmové role

BELBIN Akredited User logo

Reference

system image system image
system image system image
system image system image
system image
system image
system image system image
Logo Facebook